شیب سنج ابزاری جهت سنجش زاویهٔ یک شیب، ارتفاع و یا بلندی یک جسم با توجه به نیروی جاذبه می باشد. این وسیله به نام‌های زاویه سنج (inclinometer)، شیب نما (tilt indicator)، اندازه گیر شیب (slope gauge)، گرادیان سنج (gradient meter or gradiometer)، اندازه گیر سطح (level gauge or level meter)، و نیز انحراف نما (declinometer) شناخته می شود. شیب سنج می تواند هم شیب‌های رو به بالا (شیب مثبت یعنی شیبی که توسط بیننده هنگامی که از پایین به بالا نگاه می کند) و هم شیب رو به پایین (شیب منحنی یعنی شیبی که توسط بیننده هنگامی که توسط بیننده هنگامی که از بالا به پایین نگاه می کند) را اندازه گیری کند.

کاربردها زاویه سنج‌ها برای موارد زیر به کار گرفته می شوند: تعیین عرض جغرافیایی با استفاده از ستارهٔ قطبی (در نیم کرهٔ شمالی) و دو ستاره از صورت فلکی Crux (در نیم کرهٔ جنوبی) تعیین زاویهٔ میدان مغناطیسی زمین نسبت به سطح هموار (مسطح)

نمایش تغییرات از خط عمود یا افق نقشه برداری (جهت اندازه گیری زاویهٔ پستی و بلندی ها)

جهت هشدار به اپراتور هنگامی که احتمال برخورد یا سقوط وجود دارد.

اندازه گیری شیب پستی و بلندی‌های خاکریز هنگام احداث سازه‌های عمرانی

اندازه گیری تغییرات اندک شیب زمین خصوصا در ژئو فیزیک به منظور پیش بینی وقوع آتشفشان

اندازه گیری خزش دیواره‌ها و سطح زمین در احداث پروژه‌های عمرانی برخی سیستم‌های ایمنی خودکار

اندازه گیری زاویهٔ وسایل نقلیه (مانند هواپیما، اتومبیل و …) نسبت به سطح افق

اندازه گیری زاویهٔ دید بین آنتن گیرندهٔ ماهواره و ماهواره

اندازه گیری زاویهٔ وسیلهٔ اندازه گیری (طناب، زنجیر و …) به هنگام اندازه گیری فاصله نسبت به سطح افق

اندازه گیری ارتفاع اجسام با استفاده از روابط مثلثاتی

اندازه گیری زاویهٔ حفاری به هنگام حفر چاه

اندازه گیری میزان فراز و فرودهای کشتی در آب‌های آرام و ناآرام

اندازه گیری سراشیبی به هنگام احداث پیست اسکی

اندازه گیری میزان آزادی حرکت در مفاصل مختلف بدن

اندازه گیری زاویهٔ بالاروندگی اجسام و در نهایت محاسبهٔ ارتفاع آن‌ها در شرایطی که دسترسی مستقیم به بالای آن‌ها و اندازه گیری ارتفاعشان با استفاده از روش‌های موجود ممکن نباشد

سپتامبر 14, 2017

شیب سنج

شیب سنج ابزاری جهت سنجش زاویهٔ یک شیب، ارتفاع و یا بلندی یک جسم با توجه به نیروی جاذبه می باشد. این وسیله به نام‌های زاویه سنج (inclinometer)، شیب نما (tilt indicator)، اندازه گیر شیب (slope gauge)، گرادیان سنج (gradient meter or gradiometer)، اندازه گیر سطح (level gauge or level meter)، و نیز انحراف نما (declinometer) شناخته می شود. شیب سنج می تواند هم شیب‌های رو به بالا (شیب مثبت یعنی شیبی که توسط بیننده هنگامی که از پایین به بالا نگاه می کند) و هم شیب رو به پایین (شیب منحنی یعنی شیبی که توسط بیننده هنگامی که توسط بیننده هنگامی که از بالا به پایین نگاه می کند) را اندازه گیری کند.