به منظور رفاه حال مشتریان و بازدید آنان از محصولات تجهیزات نقشه برداری ژئومات در سال  1385 اقدام به گشایش فروشگاه و نمایشگاه دائمی نمود.

آدرس: